18.8.06

Més lluny pel bon camí

Ahir els socialistes i els ecosocialistes del Congrés dels Diputats varen presentar una proposició, per a debatre al Ple del Congrés, respecte al vot dels immigrats en les eleccions locals.

Aquesta proposta representa un pas endavant respecte a la que va ser aprovada per unanimitat el 21 de febrer d'enguany, de la que vaig parlar en un article en aquesta pàgina, i en que s'acordava estudiar la qüestió en la Comissió Constitucional, i es mandatava el Govern per avançar en l'exercici del dret de sufragi actiu i passiu dels estrangers en els termes constitucionals.

Els entrebancs posats pels grups nacionalistes a la creació de la Subcomissió adient i la proximitat de les eleccions municipals de 27 de maig de 2007 justifiquen sens dubte la proposició que, malauradament, sembla que no tindrà ara la unanimitat de que va fruir el febrer passat.

La participació política de les persones que es volen establir de forma permanent entre nosaltres és un element de gran importància en la necessària integració social que allunyi el fantasma d'una societat escindida de forma perpètua per raó de l'origen dels seus membres.

El dret de sufragi en les eleccions municipals serà d'implantació progressiva. Desprès dels ciutadans de la Unió Europea, els de Noruega, Islàndia i Nova Zelanda, que ja ho poden fer, seran els de Colòmbia, Argentina, Xile, Veneçuela i Uruguai, que tenen tractats de reciprocitat que cal que es compleixin. Després seran els ciutadans amb quins Estats poguem concloure tractats d'aquesta mena i, per últim, caldrà veure que diu el Consell d'Estat sobre el concepte de "reciprocitat" avui en dia, per veure com ho podem aplicar a aquells casos en que els Estats prohibeixen el vot als estrangers o en els que no hi ha eleccions democràtiques.

La proposta diu així:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.- Proceder a la negociación y firma de acuerdos o convenios con los paises con mayor número de nacionales residentes legales en España y, especialmente con aquellos con los que éste tiene relaciones históricas, políticas y culturales más estrechas, al objeto de que dichos nacionales puedan votar y ser elegidos en las elecciones municipales de España con arreglo al artículo 13,2 de la Constitución.
2.- Solicitar del Consejo de Estado un informe sobre la aplicación del artículo 13,2 de la Constitución a los efectos de la participación de los extranjeros residentes en España en las elecciones municipales y, particularmente, sobre la interpretación de los términos "criterios de reciprocidad" a que se refiere el precepto citado.
3.- La firma y ratificación del Convenio Europeo sobre participación de los extranjeros en la vida pública local, de 5 de febrero de 1992."

Es tracta, en definitiva i tal com deia la cançó-himne d'anar "més lluny, sempre molt més lluny."

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Enlaza con este post:

Crear un enlace

<< Home